Comunes

Oferim les següents assignatures comunes per preparar-se per la prova d’accés:

LLENGUA CATALANA I CASTELLANA__________________________________________________________________________________

      Comprensió:

      – T’ ajudarem a comprendre i interpretar les informacions i idees més importants de textos orals i escrits.
– T’ ensenyarem a valorar de manera crítica, el contingut de missatges, sospesant les causes i les conseqüències de les idees exposades.
– Identificarem els diferents registres de la comunicació: formals, no formals i col·loquials, estàndard.

      Expressió:

– Elaborem textos escrits, narracions, exposicions, descripcions… aconseguint textos correctes i coherents.
– Farem resums, síntesis amb una organització estructurada i clara.

      Utilització de la llengua:
– Posarem en pràctica l’ortografia i la gramàtica en els nostres propis textos, aconseguint una bona presentació.
– Aprendrem a utilitzar connectors, relacionar idees, introduir conclusions …

LLENGUA ESTRANGERA. ANGLÈS___________________________________________________________________________________

      Comprensió
– T’ajudarem a comprendre instruccions, preguntes i indicacions.
– Aprendrem a comprendre de forma global i específica textos escrits.
       Expressió
Elaborem textos escrits sobre temes quotidians, de manera ordenada i coherent amb correcció formal fent-los entenedors per a les persones destinatàries.
       Utilització de la llengua
Estudiarem com identificar i utilitzar elements lingüístics bàsics i habituals en la llengua.

MATEMÀTIQUES__________________________________________________________________________________

      1.    Aritmètica i àlgebra
– Conjunts numèrics: classificació, representació i càlcul
– Polinomis: transformació d’expressions algebraiques
– Equacions
– Successions. Progressions aritmètiques i geomètriques. Comportament al infinit d’una successió
      2.    Geometria
– Trigonometria
– Vectors al pla
      3.    Anàlisi
– Funcions
– Derivades
      4.    Estadística i probabilitat
– Estadística descriptiva unidimensional i bidimensional
– Probabilitat

HISTÒRIA__________________________________________________________________________________

1. Antecedents històrics i evolució general del segle XIX
2. Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra Civil
3. Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975)
4. La transició cap a la democràcia (1975-2004)

 

Deixa un comentari