Específiques

Oferim les següents assignatures específiques per preparar-se per les proves d’accés:

DIBUIX ARTÍSTIC (PRÀCTICA)___________________________________________________________________________________

L’objectiu d’aquesta assignatura és sensibilitzar la percepció visual de l’alumne amb la pràctica de diversos exercicis realitzats a l’aula.

Volem que l’alumne adquireixi certa capacitat d’observació i captació del volum tridimensional i posterior aplicació a l’espai bidimensional amb l’eina apropiada que és la perspectiva cònica obliqua, així com dels efectes provocats per la incidència de la llum i la valoració correcta dels canvis tonals.

Es pretén aconseguir realitzar exercicis amb un resultat minuciós, acurat i net. Digne per aconseguir un bon nivell a la prova d’accés a cicles o ESDAP.

Per tal d’assolir aquests objectius, comencem ensenyant a l’alumne el conceptes bàsics de l’espai bidimensional com l’enquadrament i distribució de l’espai, el càlcul de proporcions, les estructures geomètriques bàsiques, les estructures complexes, aplicació de la geometria a l’organització dels cossos orgànics, tridimensionalitat i perspectiva bàsica d’aquests cossos.

Continuarem amb els conceptes bàsics de la representació del volum en els cossos, degradats o escales de to, la incidència de la llum natural i artificial sobre els plans, ombres pròpies i projectades.

Finalment estudiarem la composició de diversos cossos en l’espai, perspectiva cònica a mà alçada i l’espai tridimensional aplicat al bidimensional amb models arquitectònics.
Entre tots aquests coneixements experimentarem l’ús diferents materials com pintura, pastel, carbonet … per tal que l’alumne pugui escollir el més còmode per ell, de cara a la realització de la Prova d’Accés.

Un cop adquirits tots aquests coneixements pràctics generals cada alumne anirà adquirint la seva especialitat, en funció de si es presentar a la Prova d’Accés de Cicles de Grau Superior de Disseny de Dibuix Artístic o a Ensenyaments Superiors de Disseny (ESDAP)

Respecte als alumnes que es presenten de Dibuix Artístic a Cicles pretenem que siguin capaços d’identificar conceptes estètics bàsics explicats en l’Assignatura d’Història de l’Art i del Disseny i que aplicant aquests conceptes al material plàstic, puguin aconseguir un coneixement conceptual en la seva pròpia creació, reinterpretació d’una imatge.

Per practicar aquests continguts l’alumne realitzarà exercicis escrits d’anàlisis d’imatges i crearà la seva pròpia utilitzant el material que consideri més adequat tal i com es demana a la Prova d’accés de Dibuix Artístic de Cicles de Grau Superior de Disseny.

Pel que fa als alumnes que es presenten a la Prova d’Accés a Ensenyaments Superiors de Disseny (ESDAP) es pretén que els conceptes explicats a Història de l’Art els utilitzin per valorar un disseny existent i crear-ne un de propi.

Realitzant diferents exercicis, farem que l’alumne sigui capaç de realitzar un procés creatiu pautat i presentable, amb una bona expressió tant pràctica com escrita.

Practicarem la redacció escrita del procés creatiu, farem observacions prèvies, aplicarem conceptes, objectius i valoracions i finalment escollint el material adequat farem la presentació final digne per ser ben valorada a la Prova d’Accés a Ensenyaments Superiors de Disseny (ESDAP)

 

DIBUIX TÈCNIC (PRÀCTICA)___________________________________________________________________________________

L’objectiu d’aquesta assignatura és que l’alumne adquireixi una habilitat conceptual i manual per aconseguir la realització correcte, acurada i precisa de l’exercici sol•licitat tant en la prova de Dibuix Tècnic de Cicles de Disseny com per la d’Ensenyaments Superiors de Disseny (ESDAP)

Fem que l’alumne adquireixi els coneixements suficients de Dibuix Tècnic per poder resoldre exercicis de geometria plana, realització de vistes bidimensionals d’objectes geomètrics bàsics, Sistema Dièdric Europeu i perspectiva cònica.

A més convé que l’alumne manipuli de forma àgil i correcte tots els materials propis del dibuix tècnic, com el compàs, l’esquadra, el cartabó… per tal d’obtenir com a resultat un exercici coherent, escalat, acurat i ben presentat per tal d’obtenir un bon resultat de cara a superar la prova d’accés amb bona nota.

Cap adquirits aquests coneixements tècnics, l’alumne descobrirà la seva utilització, quan comenci a realitzar diferents exercicis pràctics tots relacionats amb la creació d’objectes. Exercici molt valorat a la Prova d’Accés d’Ensenyaments Superiors de Disseny i Arts Plàstiques (ESDAP).

HISTÒRIA DE L’ART, DE L’ARQUITECTURA, DE LA PINTURA, MODA I DISSENY__________________

Els continguts que es donen a aquesta assignatura pretenen preparar a l’alumne per diferents objectius.

Per una banda l’alumne adquirirà coneixements bàsics dels moviments artístics, tant a nivell d’art com d’arquitectura, com de pintura o escultura, útils per respondre de forma correcta el qüestionari de cultura general que es demana a la Prova d’Accés d’Ensenyaments Superiors de Disseny (ESDAP)

Per l’altra banda, aquests coneixements es consideren necessari adquirir-los per tal que l’alumne tingui els mitjans per d’analitzar o valorar tant imatges, escultures com objectes existents i poder fer la seva pròpia creació amb una capacitat expressiva i creativa excel·lent.

VOLUM_______________________________________________________________________________________

L’objectiu d’aquesta assignatura és que, primer l’alumne obtingui una habilitat notable amb la manipulació del material i segon que aconsegueixi desenvolupar la capacitat de composar estèticament en l’espai tridimensional, atorgant coherència formal als elements i al conjunt i que pugui arribar a crear noves solucions.

Primer l’alumne visualitzarà, analitzarà i estudiarà maquetes ja existents, introduint-se sobretot en l’ús i manipulació del material per a realitzar-les.

Posteriorment, un cop familiaritzat i habilitat amb el material, realitzarà exercicis pràctics, crearà composicions tridimensionals pròpies. Realitzarà projectes proposats sobretot a la part específica de volum de la Prova d’Accés a Cicles de Grau Superior de Disseny.

IMATGE______________________________________________________________________________________

Aquesta assignatura dona els coneixements bàsics sobre l’estudi de la imatge, tant en la seva estructura interna com compositiva, el seu valor i importància en el marc social, així com els recursos i mitjans utilitzats.

S’estudien temes com:

Els llenguatges de la imatge, és a dir, la percepció de la llum, el contrast, el color, síntesi additiva i sostractiva, el simbolisme del color, els tons i les saturacions.

Les tècniques de la imatge, la imatge fixa i la imatge en moviment. Història de la fotografia i el cine.

Deixa un comentari